SWART VRYDAG 5-DAG BEVORDERING

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Bepalings en voorwaardes
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Lees hierdie bepalings en voorwaardes ("voorwaardes") aandagtig deur. Die onderstaande bepalings is van toepassing op alle deelnemers wat deelneem aan die Black Friday 5 Day Deal-promosie ('Promosie') wat deur Judine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC ('Promotors') gedoen word. As u nie daartoe instem om aan al die bepalings gebonde te wees nie, moet u asseblief nie deelneem aan die promosie nie. Instruksies oor hoe om aan die promosie deel te neem en alle pryse vorm deel van die bepalings. Deelname aan die promosie word beskou as u aanvaarding van die bepalings en 'n erkenning van u regsbevoegdheid om tot die promosie deel te neem. Inskrywings wat nie aan enige van die voorwaardes voldoen nie, sal ongeldig wees en van geen effek wees nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promotor behou die reg voor om hierdie bepalings en voorwaardes te eniger tyd tydens die promosie te wysig deur sulke wysigings op Judine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC Facebook-bladsye en webwerwe te plaas.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Geskikte deelnemers:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promosie is oop vir alle Suid-Afrikaanse permanente inwoners en alle Suid-Afrikaanse burgers ouer as 18 met 'n geldige bestuurderslisensie / tydelike lisensie, behalwe vir uitgeslote deelnemers (“Kwalifiserende deelnemers”).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Deelnemers wat uitgesluit is:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promosie is nie oop vir die direkteure, die lede, die sakevennote en die werknemers van die Promotor nie, en die Promotor se verkoopsagente, personeel van die advertensie-agentskap, adviseurs, konsultante, geassosieerde maatskappye en die verskaffer van enige goedere of dienste in verband met die Promosie (insluitend maar nie beperk nie tot Judine Motors CC & Crause Voertuie BK en die onmiddellike familielede van voormelde persone (insluitend, maar nie beperk nie tot eggenote, lewensmaats, ouers en kinders), en enige ander persoon wat word direk of indirek beheer deur die Promotor, sowel as die geassosieerde maatskappye van entiteite of persone wat in hierdie klousule 2 genoem word, insluitend beheermaatskappye en filiale, hul werknemers, agente, filiale en konsultante.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Tydsduur:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promosie begin op Dinsdag 26 November 2019 om 00h01 en eindig op Saterdag 30 November om 24h00.

Enige inskrywings wat buite die duur van die promosie ontvang word, sal ongeldig geag word, word outomaties gediskwalifiseer en sal nie oorweeg word nie.

Ingangmeganisme en toegangsvoorwaardes:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Om 'n gratis tenk petrol- of minderjarige diens te ontvang, moet 'n deelnemer:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Koop 'n motor suksesvol by enige van die takke van die Promotor wat in die Boksburg, Gauteng in Suid-Afrika geleë is, gedurende die duur van die promosie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Slegs transaksies wat gedurende die promosietydperk plaasgevind het, sal bekragtig word. Transaksies wat buite die promosietydperk van 26 - 30 November 2019 val, word as ongeldig beskou.

Promosie-aanbieding:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Deelnemers wat in aanmerking kom, sal een van die volgende ontvang:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • Volle tenk Petrol

Of

 • Kleiner motordiensbewys tot die maksimum waarde van R1500

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Daar sal van die kwalifiseerder vereis word om 'n afskrif van sy / haar bestuurders- of leerlinglisensie te lewer, soos vereis in terme van die Wet op Verbruikersbeskerming, 68 van 2008, sowel as hul bewys van die aankoop van 'n voertuig. As die wenner nie die gevraagde dokumentasie binne 48 uur (2) dag nadat hy daartoe versoek is nie, verskaf nie, sal die wenner die prys verbeur en sal hy geen eis teen die promotor hê nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Verbeuring van die prys:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die pryse kan nie toegeken word nie (en inskrywings word gediskwalifiseer) as daar nie aan die inskrywingsprosedures of hierdie bepalings en voorwaardes voldoen word nie, of as die promotor enige onreëlmatighede of bedrieglike praktyke opspoor en / of vermoed.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Beperking van aanspreeklikheid:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

As hierdie promosie om die een of ander rede nie kan werk soos beplan nie weens besmetting deur rekenaarvirus, foute, knoeiery, ongemagtigde ingryping, tegniese mislukkings of enige ander oorsake wat die administrasie, sekuriteit, regverdigheid, integriteit of behoorlike gedrag hiervan beskadig of beïnvloed Promosie, behou die Promotor die reg voor om na goeddunke die promosie te kanselleer, te beëindig, te wysig of op te skort onderhewig aan enige skriftelike aanwysings kragtens toepaslike wetgewing. Die promotor behou ook die reg voor om volgens enige diskresie enige individu te diskwalifiseer waarvan die promotor rede het om te glo dat hy enige van hierdie voorwaardes oortree het of onwettige of ander onbehoorlike gedrag gedra het wat bereken is om die regverdige en behoorlike uitvoering van die Promosie in gevaar te stel. Die promotor se regsregte om skadevergoeding of ander vergoeding van so 'n oortreder te verhaal, is voorbehou.

Die promotor is nie verantwoordelik vir enige probleme of tegniese wanfunksionering van enige telefoonnetwerk of -lyne, on-line rekenaarstelsels, bedieners of verskaffers, rekenaartoerusting, sagteware, tegniese probleme of verkeersopeenhopings op die internet of op enige webwerf, of enige kombinasie nie. daarvan, insluitend enige besering of beskadiging van deelnemers of enige ander persoon se rekenaar wat verband hou met of die gevolg is van deelname aan of aflaai van enige materiaal in hierdie Promosie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Indien die Minister van Handel en Nywerheid, die Nasionale Verbruikerskommissie dit vereis, of om watter ander rede ook al, het ons die reg om hierdie promosie onmiddellik te beëindig en sonder kennisgewing van sodanige beëindiging. In so 'n geval doen alle deelnemers hiermee afstand van enige regte wat hulle teen ons mag hê en erken hiermee dat hulle geen beroep of aanspraak van enige aard teen ons sal hê nie.

Die promotor behou hom die reg voor om enige inligting wat deur 'n deelnemer opgelaai is, te verwyder wat volgens die promotor volgens sy diskresie onwettig, onwelvoeglik, aanstootlik of lasterlik is, of die intellektuele eiendomsreg van 'n derde inbreuk maak, of andersins onvanpas is vir 'n veldtog ontwerp vir groot gehoorvermaak.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promotor is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade wat gely word nie (insluitend maar nie beperk nie tot indirekte of gevolglike verlies) of vir enige persoonlike besering wat gely of opgedoen is in verband met die promosie en / of prys, behalwe vir enige aanspreeklikheid, wat kan nie deur die wet uitgesluit word nie. Die promotor is nie verantwoordelik vir enige verkeerde, onakkurate of onvolledige inligting wat tydens of in verband met hierdie promosie gekommunikeer word nie, as die gebrek veroorsaak word deur enige oorsaak buite die redelike beheer van die promotor, insluitend sonder beperking, tegniese foute of mislukkings of waarborge (insluitend waarborge en funksies van die pryse).

Promotor se beslissingsfinaal:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promotor se besluite oor alle kwessies rakende die promosie is finaal, bindend en geen korrespondensie sal gevoer word nie. Die promotor behou ook die reg voor om:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • regstel enige foute of weglatings rakende die Promosie, insluitend enige gepubliseerde materiaal; of

 • die Promosie op enige tydstip op te skort of te beëindig, en sodanige kansellasie of beëindiging word geag vanaf die datum van sodanige kennisgewing in werking te getree het.

 • Die promotor se besluit om 'n inskrywing te diskwalifiseer is finaal en daar sal geen korrespondensie gevoer word nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Gebruik van persoonlike inligting:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promotor versamel persoonlike inligting oor deelnemers (insluitend identifikasie, kontak- en adresinligting) om hulle te kontak oor die promosie en waar toepaslik hul identiteit te verifieer om pryse toe te ken en uit te lewer. Persoonlike inligting sal hanteer word in ooreenstemming met die Promotor se privaatheidsverklaring wat beskikbaar is by h https://www.judinemotors.co.za/privacy-policy en kan gebruik word vir ander doeleindes soos uiteengesit in die Privacy Statement.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Publikasie van wenner (s):

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

In aanmerking komende deelnemers gee toestemming dat hul name in die volgende media gepubliseer word:

op die Promotor se webwerwe, naamlik https://www.judinemotors.co.za/ en https://www.crausepreowned.co.za/

via die Facebook-bladsy van Promotor https://web.facebook.com/crausepreownedvehicles/?_rdc=1&_rdr https://web.facebook.com/judinemotors/?_rdc=1&_rdr en Instagram-bladsye.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Verdere deelname deur 'n wenner:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die promotor kan, nadat 'n wenner in die openbaar aangekondig is, versoek dat sodanige wenner skriftelik of andersins instem om die goedere of dienste van die promotor te onderskryf, te bevorder en te adverteer, sonder enige koste of koste vir die wenner. Daar kan ook van die wenner vereis word om deel te neem aan reklameveldtogte vir uitsaai- of publiseringsdoeleindes en hiermee toestemming te gee dat hul foto geneem word vir alle persverklarings en / of sosiale media.

Pryswenners, na aanvaarding van pryse, kan versoek word om geïdentifiseer te word in publisiteit, uitsendings of publikasies met Caltex se interne of eksterne kommunikasie, insluitend sosiale media. By die wen kan hul name (voornaam, laaste voorletter en woonplek) ook op die Facebook-bladsy van Caltex bekend gemaak word. Wenners wat aan enige publisiteit deelneem, is nie geregtig op enige betaling of ander vergoeding vir sodanige publisiteit of andersins nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Deelnemers waarborg dat hulle volle regte het op die inhoud wat hulle oplaai, en dat die gebruik van die materiaal nie 'n skending van enige derde party se outeursreg of ander intellektuele eiendomsreg sal uitmaak nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Deelnemers stem saam dat hulle, deur hul "beelde" en opmerkings op te laai, toestemming verleen aan die Promotor om die beelde, kommentaar of enige gedeelte daarvan in enige en alle media vir die sakedoeleindes van die Promotor te gebruik, insluitend promosie- / bemarkingsdoeleindes, sonder enige vergoeding betaalbaar aan die deelnemers. Sodanige toestemming is ewigdurend en onherroeplik. Deelnemers los en stem in om die Promotor en almal wat met hul gesag optree, skadeloos te stel van enige aanspreeklikheid vir sodanige gebruik en van enige ander eise wat voortspruit uit sodanige gebruik.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Sosiale media-webwerwe sluit in, maar is nie beperk nie tot, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, oorspronklike inhoud bevat, maar is nie beperk nie tot, enige stuk geskrewe inhoud, klank- of visuele video- of klankgrepe, beelde, foto's.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

As deelnemers persoonlike inligting van derde partye insluit in inhoud wat hulle oplaai of ander inligting wat aan die Promotor verskaf word vir doeleindes van die Promosie, moet hulle wettiglik toegelaat word om sodanige inligting te verskaf en om die toestemming waarna in klousule 14 verwys word, te verleen ten opsigte van sodanige inligting. Elke deelnemer vrywaar die promotor teen verliese gely of aansprake teen die promotor as gevolg van die feit dat die deelnemer nie wetlik toegelaat is om sodanige inligting te verskaf of die promotor toestemming te gee om dit te gebruik nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Inhoud wat vir die promosie geskep word, mag op geen manier neerhalend of skadelik wees vir enige party nie; publiek, deelnemers of promotors. Sodanige inhoud sal verwyder word en die skepper moet die webwerf verbied. Inhoud wat na bewering die volgende doen, sal van die webwerf verwyder word en die skepper sal verbied word: inhoud wat as strooipos beskou word, die versameling van persoonlike inligting, inhoud wat 'n kommersiële doel dien of inhoud wat as kwaadwillig beskou word. Die promotor behou die reg voor om sodanige inhoud sonder vooraf waarskuwing uit die webwerf te verwyder. Die promotor behou die reg voor om hierdie stukke inhoud te beoordeel en sal hul eie diskresie gebruik om vas te stel of dit buite die riglyne in hierdie bepalings en voorwaardes is.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Skadeloosstelling:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Alle in aanmerking komende deelnemers en wenners vrywaar die promotor, sy direkteure, werknemers, kontrakteurs, advertensie-agentskappe, adviseurs, verskaffers en agente teen enige risiko's, verlies, eise of eienaarskap voortspruitend uit:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • die gebruik of verkoop van die prys, insluitend, maar nie beperk nie tot, ongeluk, besering, skade of verlies;

 • hul deelname aan die Promosie, insluitend enige koste verbonde aan sodanige deelname;

 • enige daaropvolgende oordrag of uitruil van die prys; en / of iv. enige wettige kansellasie of beëindiging van die promosie of die regstelling van foute of weglatings binne die duur van die promosie.

Toepaslike reg en jurisdiksie:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Onafhanklike geregistreerde ouditeure en / of prokureurs sal toesig hou oor hierdie promosie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die wette van Suid-Afrika is op hierdie promosie van toepassing, met uitsluiting van enige ander wet. Deelnemers onderwerp hulle aan die uitsluitlike jurisdiksie van die howe in Suid-Afrika.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Kontak die promotor: Kontak die promotor se kontaknommer vir enige navrae by 011 826 2044 gedurende werksure: Maandag tot Vrydag, 08:00 tot 17:00.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

* Disclaimer: Inligting was korrek tydens publikasie, maar kan onderhewig wees aan verandering.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Kom besoek ons!

EN RY WEG MET U NUWE MOTOR!

C / O Rietfontein & Bassstraat, Boksburg-Wes, Gauteng, Suid-Afrika

Tel: (011) 826-2044

Sel 081 718 9185

Faks: (011) 823-1093

info@judinemotors.co.za

Maandag Vrydag:

08:00 - 17:30

Saterdag:

08:00 - 14:00

Openbare vakansiedae:

08:00 - 14:00

motovantage logo_edited.jpg
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle

© 2015 deur Judine Motors. Met trots geskep deur welikeit

 • Facebook
 • Instagram

BEL NOU | TEL: 011 826 2044 | SEL: 081 718 9185